Ημερολόγιο

Η σελίδα μου στο facebook

Σαν σήμερα

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Λατινικά Γ' Λυκείου - ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ με μια ματιά!!!
ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ με μια ματιά!!!

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ  ΧΡΟΝΩΝ  κάνουμε  σε  όλες  τις  προτάσεις  που  εκφέρονται  με  Υποτακτική

Όμως…..
Στις  Βουλητικές, Ενδοιαστικές, Συμπερασματικές, Αναφορικές-Συμπερασματικές, Τελικές  και  προτάσεις  του  quin  &  quominus  (BEST &quin, quominus)  έχουμε  ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ  ΛΟΓΟΥ  :  Πάντα  με  Υποτακτική  Ενεστώτα  ή  Παρατατικού.

Το  ποιηματάκι  τους (στο  τέλος  της  αναγνώρισης)  :

Ιδιομορφία  Ακολουθίας  Λόγου, συγχρονισμός  κύριας  και  δευτερεύουσας  (Λατινισμός). Η  βούληση / ο  φόβος / το  συμπέρασμα / ο σκοπός  στα  Λατινικά  είναι  ιδωμένος/η/ο  τη  στιγμή  που  εμφανίζεται  στο  μυαλό  του  ομιλητή  και  όχι  τη  στιγμή  της  πιθανής  πραγματοποίησής  του.


Ξεκινάμε  την  αναγνώριση  έτσι  :


Πρόκειται  για  μια  δευτερεύουσα  επιρρηματική/ ουσιαστική/ επιθετική *  πρόταση.

 *
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ  :
·         Αιτιολογικές  (εκτός  από  24  :  quod  mentiebatur)
·         Τελικές
·         Υποθετικές
·         Συμπερασματικές  (εκτός  από  αυτές  του  46)
·         Χρονικές
·         Εναντιωματικές
·         Αναφορικές – Συμπερασματικές
·         Παραχωρητικές
·         Παραβολικές

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ  : 
·         Αναφορικές  (27, 28, 44)
·         Συμπερασματικές  (του  46)
·         Αιτιολογική  του  24
·         Ενδοιαστικές
·         Βουλητικές
·         Πλάγιες  Ερωτηματικές
·         Quin /  quominus

ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ
·         Αναφορικές (εκτός  από  την  Αναφορική-Συμπερασματική  και  τις  ουσιαστικές  του 27, 28, 44)
  
Αν  είναι  επιρρηματική  λέμε :
·         Για  αιτιολογικές  :  που  παίζει  ρόλο  επιρρηματικού  προσδιορισμού  της  αιτίας
·         Για  τελικές  :  που  παίζει  ρόλο  επιρρηματικού  προσδιορισμού  του  σκοπού
·         Για  υποθετικές  :  -----------------------------------------------------------------------
·         Για  συμπερασματικές  :  που  παίζει  ρόλο  επιρρηματικού  προσδιορισμού  του  αποτελέσματος
·         Για  χρονικές  :  που  παίζει  ρόλο  επιρρηματικού  προσδιορισμού  του  χρόνου
·         Για  εναντιωματικές  :  που  παίζει  ρόλο  επιρρηματικού  προσδιορισμού  της  εναντίωσης
·         Για  Αναφορικές – Συμπερασματικές  :  που  παίζει  ρόλο  επιρρηματικού  προσδιορισμού  του  αποτελέσματος
·         Για  παραχωρητικές  :  ------------------------------------------------------------------
·         Για  παραβολικές  :   που  παίζει  ρόλο  β’ όρου  σύγκρισης

Αν  είναι  ουσιαστική  λέμε  :
Ως  υποκείμενο / αντικείμενο / επεξήγηση  στο ρήμα/ μετοχή / απαρέμφατο…. (…….)

Αν  είναι  επιθετική  λέμε  : 
Προσδιοριστική  στη  λέξη  ……….Συνεχίζουμε  την  αναγνώριση  λέγοντας  :  
Εισάγεται  με  τον  …………… σύνδεσμο …………  ή  με  την  ……………  αντωνυμία / επίρρημα ……………
  

Για  την  εισαγωγή  θα  πρέπει  να  πούμε  2  κουβέντες  παραπάνω  στις  εξής  περιπτώσεις  :
·         Στις  τελικές  με  ut  :  επειδή  είναι  καταφατική

·         Στις  τελικές  με  ne (36)  :  επειδή  είναι  αρνητική


·         Στις  τελικές  με  quo (36)  :  επειδή  ακολουθεί  επίρρημα  συγκριτικού  βαθμού :  facilius

·         Στις  χρονικές  που  εισάγονται  με  cum  λέμε  τι  είδους  είναι  (καθαρά  χρονικός (43, 44),  επαναληπτικός (23)  και  ιστορικός – διηγηματικός (όπου  εκφέρεται  με  υποτακτική)


·         Στις  πλάγιες  ερωτηματικές  με  utrum ... ne  (47) :  είναι  ολικής  αγνοίας  διμελής

·         Στις  πλάγιες  ερωτηματικές  που  εισάγονται  με  ερωτηματική  αντωνυμία  ή  επίρρημα  :  είναι  μερικής  αγνοίας.


Συνεχίζουμε  την  αναγνώριση  της  εκφοράς  :


ΜΕ  ΟΡΙΣΤΙΚΗ
Εκφέρεται  με   οριστική (………)

·         Για  τις  Αιτιολογικές  :  επειδή  η  αιτιολογία  είναι  αντικειμενικά  αποδεκτή
Παράδειγμα  : 21  quod  illic  aurum  pensatum  est  :  είναι  δευτερεύουσα  επιρρηματική  αιτιολογική, λειτουργεί  ως  επιρρηματικός  προσδιορισμός  της  αιτίας. Εισάγεται  με  τον  αιτιολογικό  σύνδεσμο  quod. Εκφέρεται  με  οριστική  (pensatum  est) , γιατί  η  αιτιολογία  είναι  αντικειμενικά  αποδεκτή.
Άλλες  :  quod  Nasica  tam  aperte  mentiebatur  (24)
quod  Asiam  vidit  sed  in  Asia  continenter  vixit  (30)
quod  neminem  scire  atque  intellegere  vis  (41)
quod  decet  cariorem  nobis esse  patriam  quam  nosmet  ipsos  (46)

·         Για  τις  Χρονικές  που  εισάγονται  με  τον  cum  τον  επαναληπτικό  και  τον  καθαρά  χρονικό (23  και  43,44) :  δηλώνουν  μόνον  χρόνο
Παράδειγμα  :  23  cum illa cubiculum mariti intraverat: είναι δευτερεύουσα  επιρρηματική  χρονική πρόταση, λειτουργεί  ως  επιρρηματικός  προσδιορισμός  του  χρόνου. Εισάγεται με τον  επαναληπτικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με οριστική υπερσυντελίκου, γιατί εκφράζει  το προτερόχρονο  αναφέρεται  στο  παρελθόν  και  δηλώνει  μια  αόριστη   επανάληψη.


·         Για  τις  Χρονικές  με  ut +  Οριστική  Παρακειμένου  :  δηλώνουν  το  προτερόχρονο  (34,37)

·         Για  τις  Χρονικές  με  dum + Οριστική  Ενεστώτα  :  δηλώνουν  συνεχιζόμενη  πράξη (Λατινισμός) (38)


·         Για  τις  Χρονικές  με  dum + Οριστική  Παρακειμένου  :  δηλώνουν παράλληλη  διάρκεια (38)

·         Για  τις  Χρονική  του  29  με  quotiescumque :  δηλώνει  μόνο  χρόνο  και  συγκεκριμένα  το  σύγχρονο. Επίσης  εκφράζει  αόριστη  επανάληψη

·         Για  τις  Χρονική  του  47  με  donec  :δηλώνει  μόνο  χρόνο  και  συγκεκριμένα  το  υστερόχρονο

·         Για  τις  Απλές  Παραβολικές  (ut)  :  δηλώνουν  το  πραγματικό


·         Για  τις  Εναντιωματικές  :  εκφράζουν  μια  πραγματική  κατάσταση  παρά  την  οποία  ισχύει  το  περιεχόμενο  της  κύριας  πρότασης

·         Για  την  Παραχωρητική  του  43  με  το  quamvis  :  παρά  τον  κανόνα  επειδή  η  σύνταξη  είναι  ποιητική  και  μετακλασική. Ισοδυναμεί  με  τον  εναντιωματικό  σύνδεσμο  quamquam.


·         Για  τις  Αναφορικές  με  οριστική :  επειδή  δηλώνουν  το  πραγματικό.


ΜΕ  ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ    :  τα  ποιηματάκια  :
Εκφέρεται  με  υποτακτική ….

·         Αιτιολογική  (quod + Υποτακτική) 41  :  επειδή  εκφράζει  υποκειμενική  αιτιολογία  &  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ  ΧΡΟΝΩΝ

·         Αιτιολογική  (cum + Υποτακτική) 34  :  επειδή  η  αιτιολογία  είναι  το  αποτέλεσμα  μιας  εσωτερικής  λογικής  διεργασίας  &  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ  ΧΡΟΝΩΝ


·         Τελικές  :  επειδή  στα  Λατινικά  ο  σκοπός  θεωρείται  πάντα  μια  υποκειμενική  κατάσταση  +  ποιηματάκι  ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ  ΧΡΟΝΩΝ

·         Συμπερασματικές  :   επειδή  στα  Λατινικά  το  αποτέλεσμα  θεωρείται  πάντα  μια  υποκειμενική  κατάσταση  +  ποιηματάκι  ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ  ΧΡΟΝΩΝ


·         Χρονικές  με  τον  ιστορικό  διηγηματικό  cum  :  Δηλώνουν  εκτός  από  χρόνο  κάτι  το  υποκειμενικό  και  προσδοκώμενο. Υπογραμμίζει  τη  βαθύτερη  σχέση  κύριας  και  δευτερεύουσας  και  δημιουργεί  σχέση  αιτίου  και  αιτιατού  ανάμεσά  τους. &  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ  ΧΡΟΝΩΝ

·         Χρονική  με  το  dum  :  δηλώνει  το  υστερόχρονο


·         Ενδοιαστικές  :  επειδή  το  περιεχόμενό  της  αφορά  κάτι  το  ενδεχόμενο  ή  πιθανό.  &  ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

·         Βουλητικές  :  Γιατί  το  περιεχόμενό  της  είναι  απλά  επιθυμητό &  ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ


·         quin / quominus :  επειδή  το  περιεχόμενο  της  πρότασης  εκφράζει  την  πρόθεση  του  υποκειμένου  του  ρήματος  της  κύριας  &  ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

·         Αναφορικές  με  υποτακτική  :  επειδή  εκφράζουν  κάτι  το  δυνατό  ή  πιθανό  (37 : quae  velit  victor) / επειδή  γίνεται  έλξη  από  άλλη  υποτακτική  (31 :  quorum  auxilio  victoria  parta  sit  &  46  :  pro  quo  re  publica  cadat) / επειδή  είναι  σε  Πλάγιο  Λόγο  (44  :  quem  metuat   &  a  quo  se  metui  putet,   48  :  quae  perisset) &  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ  ΧΡΟΝΩΝ


·         Αναφορικές – Συμπερασματικές  :  επειδή  στα  Λατινικά  το  αποτέλεσμα  θεωρείται  πάντα  μια  υποκειμενική  κατάσταση  +  ποιηματάκι  ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ  ΧΡΟΝΩΝ

·         Παραχωρητικές  :  γιατί  εκφράζει  μια υποθετική  κατάσταση  που  κι  αν  δεχθούμε  ότι  αληθεύει  δεν  αναιρεί  το  περιεχόμενο  της  κύριας  πρότασης &  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ  ΧΡΟΝΩΝ

·         Υποθετικές  παραβολικές  :  γιατί  εκφράζουν  κάτι  το  υποθετικό  &  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ  ΧΡΟΝΩΝ

·         Πλάγιες  ερωτηματικές  :  γιατί  θεωρείται  ότι  η  εξάρτηση  δίνει  υποκειμενική  χροιά  στο  περιεχόμενο  της  πρότασης  υποθετικό  &  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ  ΧΡΟΝΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου